Jak nainstalovat plašič kun do automobilu AOdHa slyšitelný či tichý

AOdHa slyšitelný vydává zvuky slyšitelné, u AOdHa tichý jsou zvuky lidmi neslyšitelné, nebo pouze velmi slabě. Funkci přístroje indikuje LED kontrolka, během činnosti přístroje svítí, po nastartování motoru zhasne.

Montáž a zapojení plašiče kun, hlodavců a zvěře

Nejčastěji se přístroj umisťuje do motorového prostoru. Optimální místo, způsob upevnění a místo připojení napájení jsou v každém vozidle odlišné, proto doporučujeme provedení montáže odborným servisem.

Pokud se do instalace pustíte sami, je nutné dodržet následující pokyny:
 • Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Zařízení se smí provozovat jen ve shodě s návodem k obsluze.
 • Elektrická bezpečnost: Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné v dané zemi. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Vždy se přesvědčte, zdali napětí akumulátoru odpovídá 12VDC. Chraňte kabely před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku. Vnikne-li do přístroje voda, hrozí jeho poškození.
 • Přístroj nesmí být umístěn tak, aby omezoval či bránil provádění pravidelné kontroly a údržby automobilu. Musí být umístěn tak, aby elektroakustický měnič, vystupující na jedné straně z krabičky, směřoval do ochraňovaného prostoru, a aby nebyl zakryt jakýmkoliv jiným předmětem, bránícím šíření zvuku/ultrazvuku do chráněného prostoru.
 • Musí se zamezit přímému kontaktu s oleji a tuky, a zamezit vystavení stříkající vodě (např. při jízdě deště atp.). Ochranu igelitovým sáčkem nelze doporučit, snižuje se tím účinnost. V případě jeho znečištění přístroj očistíme. 
 • Přístroj je možné uchytit pomocí přiložených stahovacích pásek k jinému, dostatečně pevnému předmětu. Přístroj neuchycujeme k chvějícímu se předmětu, ani k předmětu zahřívajícímu se na teplotu přes 80 °C. Dvoupramenný přívodní kablík je vhodné zkrátit a zabezpečit před volným pohybem, hrozí jeho zachycení pohybujícími se částmi motoru.
 • Jelikož má přístroj nepatrnou spotřebu (10 mA v klidu a 15 mA při činnosti) a je vybaven svoji pojistkou (rychlá, 100 mA), lze jej připojit za kteroukoliv pojistku nebo přímo na svorky akumulátoru.
 • Přístroj nesmí být připojen do místa, kde není po opuštění vozidla žádné napájecí napětí, a ani před napěťový regulátor automobilu, nebo přímo na výstup z alternátoru či dynama. Rušivé napěťové impulsy z nich mohou způsobit poškození přístroje.
 • Před vlastním připojením přístroje k napájení vozidla je nutno prověřit, zda je při vypnutém motoru napětí v mezích 10 až 13,2 VDC, a při běžícím motoru v mezích 13,2 až 17 VDC. Není-li tomu tak, přístroj nepřipojujte, problém konzultujte s výrobcem přístroje.
 • Vodič červené barvy připojíte na kladný pól, černý na záporný pól napájení.

Uvedení autoodháněče do provozu

 • Ihned po připojení přístroje k napájecímu napětí začne přístroj pracovat. Je vhodné provést tuto kontrolu, zda při vypnutém motoru přístroj pracuje a při nastartovaném motoru je přístroj vypnutý.
 • Je-li ve vozidle instalován „alarm“, je vhodné zkontrolovat, zda nemůže být iniciován vydávaným ultrazvukem. Pokud ano (výjimečný případ), je třeba tento problém konzultovat s výrobcem přístroje.

Údržba přístroje

Přístroj je bezúdržbový. Doporučuje se občasná kontrola funkce a stavu upevnění. Při odstavení vozidla z provozu na dobu delší než 1 až 2 měsíce je třeba akumulátor vozidla nejméně po 14 dnech kontrolovat, případně dobít. V případě skladování lze přístroj uchovávat v libovolné poloze, teplota – 40°C do + 60 °C, relativní vlhkost max. 80 %. Opravy pouze u výrobce, nebo ve výrobcem autorizovaných opravnách.

Likvidace přístroje

S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem, ale jako s elektroodpadem dle příslušných nařízení dané země. Odevzdejte jej do příslušného sběrného místa, aby byl náležitě zpracován. Neobsahuje toxické díly.