Článek o omezovačích přetížení na jeřáby

Omezovače přetížení řady OP5 od firmy FORMAT 1 spol. s r. o.

Firma FORMAT 1 spol. s r. o. je ryze česká firma zabývající se konstrukcí, vý­robou a montážemi omezovačů přetížení, černých skříněk, vážicích systémů, měření sil a konstrukcí vážících zařízení především pro ZZ a to i dle nestan­dardních požadavků zákazníka, včetně software pro PC. Je současně dodava­telem některých doplňkových zařízení pro zdvihací zařízení. Zastupuje i některé zahraniční firmy zabývající se vážicí technikou.

Omezovač přetížení ZZ má za účel ochránit zdvihací zařízení a jeho mechanismy před jeho přetěžováním břemeny přesahující svojí hmotností maximální nosnost je­řábu. Správně by měl jeřáb bez omezení zvedat břemena o hmotnosti až do max. nos­nosti jeřábu. Pokud hmotnost břemene překročí cca. 110% nosnosti daného zdvihadla, musí být pojezd zdvihu zablokován a břemeno se musí položit zpět na zem. Jedná se tedy o rozpoznání rozdílu pouhých 10% nosnosti ZZ. Do toho se musí započítat tole­rance snímače síly, dynamické rázy (překmity při zdvihání břemene), hmotnost lana, reakční doba vyhodnocovací části omezovače přetížení apod.

Mají–li se tyto podmínky splnit, pak vyplývá, že snímání hmotnosti nestačí jen tak úplně orientační, jak se na první pohled zdá.

Kde a jak snímat zatížení zdvihu?

Firma Format1 nabízí hned několik druhů snímačů síly a způsobu jejich ulo­žení.

Nejjednodušším způsobem měření zatížení zdvihu je tenzometrický snímač síly přichycený k nosnému lanu. Princip snímání je založen na vytvoření mír­ného průhybu nosného lana v úseku okolo snímače síly. Tento průhyb lana se se zvyšující zátěží snaží narovnávat a to je právě měřeno tímto snímačem síly. Snímač je tedy ohybový, nikoliv tahový a není to nosný prvek. Z principu není toto snímání zatížení lineární, což však pro účel omezovače přetížení nevadí, protože nás zajímá pouze jeden bod (přetížení) na zatěžovací křivce. Mohlo by se zdát, že toto řešení je ideální. Ano, z hlediska montáže, konstrukce ZZ a i ceny se jedná o sympatické řešení. Avšak má své nevýhody. Mezi hlavní nevýhody patří malá časová stálost (dáno především stárnutím lana), tedy nutná častější kalibrace, při výměně lana je kalibrace vždy nutná. Snižuje výšku zdvihu (minimálně o délku snímače), mnohdy horší přístup ser-visu ke snímači (často bez plošiny nelze), nebezpečí poškození snímače při výměně lana. Avšak toto řešení je přesto velmi oblíbené především pro svoji jednoduchost instalace a příznivou cenu.

Pokud však chce uživatel jeřábu mít takový omezovač přetížení, o který se prakticky nemusí starat (kromě pravidelných re­vizí) a nebude mít obavy při výměně lana, že jej poškodí, určitě bude volit další způsob měření zatížení ZZ, kterou firma Format1 nabízí, a to je snímání zatížení v měřícím tělese ložiska lanového bubnu. Je to celé nové těleso (tzv. „domek“) výměnou kus za kus, s již vestavěným tlakovým snímačem síly. Snímač i s novým tělesem se stává nedílnou součástí jeřábu. Dodávají se buď již ty­pizovaná vážící tělesa na klasické jeřáby (Snina, SUB apod.), anebo je celé těleso zhotoveno na míru na daný jeřáb s rozměry odpovídajícími původnímu tělesu.

Tento princip je velmi kvalitní. Snímá se polovina zatížení bubnu. Je lineární. Nezávisí na výměně lana. Časově stabilní. Snímání zatížení je pro omezovač přetížení velmi přesné a opakovatelné. Na druhou stranu je toto vyváženo vyšší pořizovací cenou, která však po delším užívání tohoto způsobu snímání hmotnosti téměř vyváží cenu snímače na laně, neboť odpadají časté rekalibrace, odpadají možná poškození snímače při výměně lana apod.

Tento princip lze použít pro ty způsoby lanování, kdy se lano na buben navíjí syme­tricky (z obou stran, tedy 4/2, 6/2 apod.).

Pokud má jeřáb jiné lanování, anebo jinou konstrukci, kde tyto snímače nejdou po­užít, má firma Format1 v sortimentu další řešení snímání síly, jako například ve vy­rovnávací kladce, v pevném konci lana se snímači se zkrácenou délkou apod.

Pro specielní jeřáby, např. pro jeřáby výložníkové s proměnnou nosností, pro jeřáby se sklopným ramenem (typu RDK apod.), má firma Format1 mnohá další provedení snímačů síly, včetně měření náklonu jeřábu, náklonu ramene, vyložení kočky, vyhod­nocování zatížení podle zatěžovací křivky apod.

Vyhodnocovací jednotka ke snímači zatížení:

Koncepce odděleného snímače síly a vyhod­nocovací elektroniky umožňuje snadnou ob­sluhu omezovače hlavně při kalibraci, protože ne vždy je snadný fyzický přístup k vlastnímu snímači síly.

Ovládací jednotku lze umístit na pří­stupné místo např. na kočce. Vlastní kalibrace a veškerá nastavení pro­bíhá pak na této jednotce, nikoliv na sní­mači síly.

Kalibrace ve většině případů nevyža­duje břemeno o hmotnosti rovné přetí­žení ZZ, stačí pouze zlomek jeho max. nosnosti. Toto je oceněno v případě komp­likace s obstaráním velkého kalibračního břemene. Aktivační meze přetížení lze po zkalibrování následně snadno měnit již bez břemene. Ovládání jednotek je přes přehledné menu po­mocí malých tlačítek a displeje. Nastavit lze řadu užitečných funkcí jako nc/no kon­takty, hysterezi, filtraci rázu při zvednutí břemene apod.

Zařízení včetně vyhodnocovací jednotky jsou konstruována robustní s ohledem na obvyklé provozní podmínky ZZ. Jsou tedy robustní, ovládací jednotka je tvořena ko­vovou krabičkou.

Případné dotazy jak ke standardním, tak i atypickým řešením omezovačů přetížení můžete řešit přímo s techniky ve firmě Format1, popř. na její webové stránce www. format1.cz.

Ing. Petr Jakubčík

FORMAT1 spol. s r. o.

fax: 00420 544 223 996

email: format1@format1.cz

mobil: 00420 603 253 728Zpět na výpis článků