Sviluška STOP RTD 0,5 l Vertimec 1,8 SC

Dostupnost:obvykle do 3 týdnů

Sviluška STOP RTD 0,5 l Vertimec 1,8 SC
AGRO Sviluška STOP RTD je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Tento přípravek je vhodný pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky. Přípravek je připravený k okamžitému použití (ready to dilute), bez nutnosti odměřování. Lahev je naplněná vodou a obsahuje kapsli s přípravkem v hrdle. Účinný proti sviluškám na okrasných rostlinách, rajčatech, paprikách a okurkách.

Aplikace:
Metoda - ošetřete rostliny na počátku napadení, opakujte dle potřeby v 7denních intervalech
Ochranná lhůta - 3 dny
Skladování - chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem

Bezpečnostní upozornění
H302 - zdraví škodlivý při požití
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest
H373 - může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH208 - obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci
EUH401 - dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Zeptejte se nás
Po-Pá6:30-16:00
Státní svátky-zavřeno-